AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

Hayatta iken Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Cennet'le müjdelenen ashabın ileri gelenlerinden on kişi için kullanılan bir tabir.

Kur'an-ı Kerîm'de bu hususta herhangi bir delil mevcut olmamakla birlikte, Rasulullah'ın sahîh hadisleriyle sabit olan bu ashabın Cennetlik oluşları, İslâm'ın genel prensipleri dahilinde gayet tabi bir olaydır. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanısıra "el-mubeşşirun bi'l-Cenneh" tabiri de bu sahabeler hakkında kullanılmıştır. Bu meşhur on sahabi şunlardır: Hz. Ebû Bekr (ö. 634), Hz. Ömer (ö. 643), Hz. Osman (ö. 655). Hz. Ali (ö. 660), Hz. Abdurrahman b. Avf (ö. 652), Hz. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh (ö. 639), Hz. Talha b. Ubeydullah (ö. 656), Hz. Zubeyr b. Avvam (ö. 656), Hz. Sa'd b. Ebi Vakkâs (ö. 674), Hz. Said b. Zeyd (ö. 671).

Bu büyük sahabilerin kendilerine has özellikleri vardır. Meselâ: Mekke'de ilk müslüman olan bu şahsiyetler Hz. Peygamber'e ve İslâm davasına büyük katkıları olan kişilerdir. Bu büyük sahabilerin hepsi İslâm devletinin müşriklere karşı giriştiği ilk büyük cihat hareketi olan Bedir gazvesinde bulundukları gibi, Hz. Peygamber'e, O'nu ve İslâm'ı sonuna kadar koruyacaklarına dair Hudeybiye gününde ağaç altında Bey'at etmişlerdir. İslâm akidesi için Allah yolunda en yakın akrabalarına karşı çarpışmaktan geri durmamışlardır. Hadis âlimlerinden bazıları eserlerine bu on sahabinin rivayet ettikleri hadîslerle başlamışlardır. Ayrıca sırf Aşere-i Mübeşşere'nin hayatlarını konu alan

[708] Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c. 1, s. 482-483

[709] Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l Kur’an, c. 1, s. 323-324

[710] Mevdûdi, Tefhîmu’l Kur’an, c. 1, s. 119. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[711] Hûd: 11/87.

[712] Zuhruf: 43/22, 23.

[713] Enbiyâ: 21/54.

[714] A'râf: 7/28.

[715] Lokman: 31/21.

[716] Tevbe: 9/23.

[717] Mustafa Başbekleyen, Atalar Dini Üzerine, Haksöz, sayı:12, Mart 92, s. 6-7

[718] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[719] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[720] Mâide: 5/59; A'râf: 7/102; Tevbe: 9/8.

[721] A'râf: 7/187; Yûsuf: 12/21; Rûm: 30/6; Sebe': 34/28.

[722] Bakara: 2/243; A'râf: 7/17; Yûsuf: 12/38; Mü'min: 40/61.

[723] Yûsuf: 12/103; Ra'd: 13/1; İsrâ: 17/89.

[724] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[725] Mustafa Armağan, Gelenek, Ağaç Y. s. 19.

[726] İbn Kesîr, III/458.

[727] Şevkânî, Fethu'l-Kadîr, IV/241.

[728] Abdurrahman Kasapoğlu, Kur'an'da İman Psikolojisi, s. 202-211

[729] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[730] İmam-ı Alûsî, Ruhû'l-Meani, Beyrut 1985, c. VIII, sh. 109. Aynca, Ebu1-Hasan en-Nedvî, Dört Rükün, Konya 1969, sh. 299.

[731] Mecmuatû't-Tefâsir, İstanbul 1979, c. II, sh. 540 (Kadı Beyzavî bölümü).

[732] Geniş bilgi için bkz., M. Ali Sabuni, Ahkâm Tefsiri, İstanbul 1984, c. II, sh.16 vd.

[733] Geniş bilgi için bkz., İmam Fahruddin-i Râzî, Tef sir-i Kebir (Mefatihu'l-Gayh), c. XI, sh. 309.

[734] Salıih-i Müslim, İstanbul 1401, K. Cennet: 1. Ayrıca Sünen-i Tirmizî, İstanbul 1401, K. Cennet: 21.

[735] İmam-ı Serahsî, e1-Mebsut, Beyrut ty., c X, sh. 5.

[736] Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler ve Kavramlar, İnkılap Yayınları: 45-50.

[737] Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Hurafe Kelimesi.

[738] Zübeyr Yetik, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/25.

[739] Hüseyin K. Ece, İslâm’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 279

[740] Müslim, Cum'a 43; Ebû Dâvud, Sünnet 5; Nesâî, Iydeyn 22; İbn Mâce, Mukaddime 7.

[741] İsmail Lütfi Çakan, Hurâfeler ve Bâtıl İnanışlar, Marifet Y. s. 11-18.

[742] Lisânü’l-Arab, Hı-rı-fe maddesi.

[743] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[744] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[745] Nisâ: 4/123.

[746] Tâhâ: 20/114; Kıyâme: 75/16.

[747] bk. Nisâ: 4/120.

[748] bk. Nisâ: 4/123.

[749] bk. Bakara: 2/111.

[750] bk. Fâtır: 3/5; Hadîd: 57/14.

[751] Geniş bilgi için bk. İslâm Nasıl Yozlaştırıldı, s. 37-47.

[752] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[753] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[754] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[755] Buhârî, Kader: 6.

[756] Buhârî, Eymân: 28.

[757] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[758] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[759] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[760] Hurâfâttan Hakikate, M. Şemsettin Günaltay, s. 298.

[761] Hurâfeler ve Menşeleri, Abdülkadir İnan, s. 43.

[762] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[763] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[764] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[765] Cum'a: 62/9.

[766] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[767] Tirmizî, Tahâre  122; Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[768] Buhârî, Büyû' 25, 113; Müslim, Müsâkât 40.

[769] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[770] Tirmizî, Kıyâme 26.

[771] Sebe': 34/14.

[772] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[773] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[774] Buhârî, Tıb 19, 25, 43-45; Müslim, Selâm 102.

[775] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[776] Müslim, Zühd 1; Tirmizî, Zühd 16.

[777] İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu'l Beyân Tefsiri, III/23.

[778] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[779] c. 3, s. 265-266.

[780] c. 7, s. 131.

[781] Silsiletu’l-Ahâdîsi’z-Zaîfe, 294 nolu hadis.

[782] Lem’alar, s. 86.

[783] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[784] İsrâ: 17/79; Müzzemmil: 73/2.

[785] Buhârî, Hudûd 12; Tirmizî, Hudûd 7.

[786] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[787] İbn Mâce, Zühd 30; Ahmed bin Hanbel, III/198.

[788] Müslim, Tevbe 2; Tirmizî, Cennet 2, hadis no: 2526.

[789] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[790]Buhârî, Tıb 36, Libas 86; Müslim, Selâm 41-42; Ebû Dâvud, Tıb 15; Tirmizî, Tıb 19; Ahmed bin Hanbel, I/294, II/222, IV/67, V/70.

[791] Buhârî, Enbiyâ 10; Ebû Dâvud, Sünnet 20; İbn Mâce, Tıb 36). "Nazardan Allah'a sığının; çünkü nazar haktır." (İbn Mâce, hadis no: 3508.

[792] Buhârî, Tıb 35.

[793] Hak Dini Kur’an Dili, c. 9, s. 6394-6399.

[794] Nesâî, Ziynet 17; İbn Mâce, Tıb 39.

[795] Fethu'l-Kebir, c. 1, s. 304.

[796] İsmail Lütfi Çakan, Hurâfeler ve Bâtıl İnanışlar, Marifet Y. s. 11 vd. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[797] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[798] Meselâ, bkz. Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, Bab 35, s. 35.

[799] Abdülkadir İnan, Hurâfeler ve Menşeleri, s. 44

[800] Abdülkadir İnan, Hurâfeler ve Menşeleri, s. 46-47

[801] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[802] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[803] Recep Aktaş, Bâtıl İnanışlar, s. 39-40

[804] Kemalettin Erdil, Yaşayan Hurâfeler, s. 19-32

[805] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[806] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[807] Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33, Enbiyâ, 50, Edeb 109; Müslim, Zühd 72; Ebû Dâvud, İlim 4; Tirmizî, Fiten 70, İlim 8, 13, Tefsir 1, Menâkıb 19; İbn Mâce, Mukaddime 4; Dârimî, Mukaddime 25, 46; Ahmed bin Hanbel, 2/47, 83, 133, 150, 159, 171.

[808] Abdurrahman Çobanoğlu, İslâm’ın Anlaşılmasının Önündeki Engeller, s. 47-52.

[809] Müslim, İman 55; Ebû Dâvud, Edeb 67.

[810] Abdurrahman Dilipak, Bu Din Benim Dinim Değil,  s. 49-52. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[811] Abdurrahman Dilipak, a.g.e. s. 52-62. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[812] Abdurrahman Dilipak, a.g.e. s. 52-62. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[813] Yavuz Bülent Bakiler, İslâmiyat cilt 3, sayı 3, Temmuz-Eylül 2000. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.

[814] el-Mevsılî, el-İhtiyar, V, 96.

[815] el-Mevsılî, a.g.e, V, 97.

[816] Hamdi Döndüren, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/177.

No comments yet

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar